Kulüp Tüzüğü

 

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ ANA TÜZÜĞÜ
Kulüp tüzükleri beş temel maddeden oluşacaktır.
1 – Kulübün ismi, adresi ve niteliği
2 – Kuruluş amaç ve faaliyetleri
3 – Üyelik
4 – Organlar ve seçim
5 – Evraklar
 
Madde I – İsim, Adres ve Nitelik
(Bu madde her tüzükte aynen bulundurulacaktır.)
…………… Kulübü, “Maltepe Üniversitesi Ders Dışı Öğrenci Etkinliklerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik “ hükümleri uyarınca Maltepe Üniversitesi, Marmara Eğitim Köyü Maltepe – İstanbul adresinde, Ders Dışı Öğrenci Etkinlikleri Koordinasyon Kurulu (Öğrenci Kulüpleri Birliği) denetiminde çalışmak üzere kurulmuştur.
Madde II – Amaç ve Faaliyetler
(Kulüp amaç ve faaliyetlerini saptarken aşağıdaki ölçütleri göz önünde bulundurmak zorundadır.)
1 – Kulüpler öğrencilerin ders dışı sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerinin değerlendirilmesi, geliştirilmesi ve/veya akademik koşullara katkıyı amaçlar.
2 – Üniversitenin akademik ortamına uygun düşmeyecek faaliyetlerde bulunulamaz.
3 – Maltepe Üniversitesi öğrencilerinin ders dışı sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde bulunabilmeleri  amacıyla, Üniversite tarafından sağlanan imkânlardan ilgilenen öğrencilerin eşit ve düzenli bir şekilde yararlanabilmeleri için kulüpler kurulmaktadır.  Kulüpler,  belirli bir yeteneği öngörmemeli ve çalışma programlarına yeteneği olmayan ama konuya ilgi duyan öğrencilerin eğitilebilecekleri veya katılabilecekleri faaliyetleri de almalıdırlar.
4 – Kulüpler kendi faaliyet alanlarının dışına çıkamaz ve diğer kulüplere ait faaliyetlerde bulunamazlar. Bu ancak kulüplerarası anlaşmayla olabilir.
Madde III – Üyelik
(Kulüp üyelikle ilgili maddeleri saptarken aşağıdaki 1.2.3.6.no’lu ilkelere uymak; 4,5,7,8 maddeleri aynen tüzüğüne almak zorundadırlar.)
1 – Tüm Maltepe Üniversitesi öğrencileri kulüplere üye olabilirler.
2 – Kulüp Yönetim Kurulunca miktarı saptanan (bir yıllık en az 5 TL.)  aidat ödemiş her öğrenci Kulübün üyesi olur ve faaliyetlere katılır.   Aidat ödemeyenler kulüp üyesi sayılmazlar.
3 – Kulübün kurucu üyeleri en az on kişiden oluşur. Üyelik aktif ve pasif olmak üzere ikiye
ayrılır.  Kulübün aktif üye sayısı on kişiden az olamaz. Bir akademik yıl boyunca kulübün çalışmalarına  katkısı olmayan üyelerin oy kullanma ve seçilme hakları yoktur.
4 – Yönetim Kurulu her öğretim yılı başında aktif üye seçiminde gözeteceği ölçütleri tüm Üyelere bildirir,  Genel Kurulun oyuna sunar ve 2/3 çoğunluğun kararıyla bu ölçütler saptanmış olur. Bu ölçütler sadece o yıl sonundaki aktif-pasif üye seçimi için geçerlidir. Yönetim Kurulu, Öğrenci Kulüpleri Birliği veya üyeler tarafından istendiğinde Aktif-pasif üye kararlarına gerekçe gösterebilmelidir.
5 – Maltepe Üniversitesi öğretim üyeleri, mezunları ve personeli Genel Kurulun salt çoğunluğunun onayıyla Kulübe fahri üye olabilir ve çalışmalara katılabilirler. Ancak, seçme ve seçilme hakları yoktur.
6 – Maltepe Üniversitesi camiası dışından kişiler kulübe üye olamazlar. Ancak üniversite dışından gelen çalıştırıcı, eğitmen gibi görevler alacak kişiler çalışmalara katılabilirler.
7 – Sınamalı durumunda olan öğrenciler kulübün Yönetim Kurulunda görev alamazlar.
8–Üyelikten çıkarılma, Yönetim Kurulunun teklifinin Genel Kurulun 2/3 çoğunluğunca kabul edilmesiyle olur.
Madde IV – Organlar ve Seçimi
(Kulüpler kendi gerekli organlarını saptayacaklardır. Ancak aşağıdaki kurulların oluşturulması ve bu kurulların aşağıdaki görevleri her kulüpte yerine getirmeleri gereklidir.)
1 -  Genel Kurul
a – Aktif Üyelerden oluşur.
b – Yönetim ve Denetim Kurulunu ve yedekleri akademik yıl başında seçer
c – Genel Kurul 2/3 çoğunlukla kendi tüzüğünde değişikliğe karar verir, bunu öğrenci etkinlikleri koordinasyonunun onayına sunar.
d – Öğretim yılı başında Yönetim Kurulunun teklif ettiği aktiflik ölçütünü 2/3 çoğunlukla kabul eder.
e – Üyelikten çıkarma kararını 2/3 çoğunlukla kabul eder.
f –  Öğrenci Kulüpleri Birliğine,  Maltepe Üniversitesi öğretim elemanları arasından bir kişi kulübe danışman olarak teklif edilebilir.
g – Genel Kurul, Yönetim Kurulunun isteğiyle toplanır. Kulüp üyelerinin 1/3’ünün imzası ile Yönetim Kurulundan Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırması istenebilir. En çok on gün içinde Yönetim Kurulu Genel Kurulu toplamazsa gerekli toplantı Öğrenci Etkinlikleri Koordinasyon Kurulunca yapılır. 

h – Genel Kurulun karar alabilmesi için aktif üyelerin salt çoğunluğunun hazır bulunması  gereklidir. (Bunun dışında genel kurulun diğer görevlerini ve karar yöntemlerini her kulüp kendince hazırlayacak ve Öğrenci Etkinlikleri Koordinasyon Kurulunun onayına sunacaktır.) 

2 – Yönetim Kurulu
a - Yönetim Kurulu her akademik yıl başında Genel Kurul tarafından seçilen bir  başkan, bir ikinci başkan, bir yazman, bir  sayman ve üç üyeden oluşur.
b - Yönetim Kurulu çalışmaların en iyi şekilde yönetilmesinden, denetlenmesinden,  tüzüğün uygulanmasından, kulübün mali gelir giderlerinden ve demirbaş eşyadan üyelere ve Öğrenci Etkinlikleri Koordinasyon Kuruluna karşı sorumludur.
c - Kulübün gerekli organlarını oluşturur.
d - Kulübün Üniversite içindeki ve dışındaki faaliyetlerini, dış haberleşmelerini Öğrenci Etkinlikleri Koordinasyon Kuruluna duyurur ve onayını alır.
e - Öğrenci Etkinlikleri Koordinasyon Kuruluna tüzük, bütçe önerisi, bütçe      raporu, faaliyet programı ve faaliyet raporu gibi evrakları gerektiğinde vermekle    yükümlüdür.
f -  Danışman üye,  Yönetim Kurulunun tabi üyesidir.  Ancak oy kullanamaz.
g - Yönetim Kurulu tüm aktif üyelerin 2/3 çoğunluğunun oylarıyla görevden alınabilir (Bunun dışındaki görevleri yukarıdakilere ilaveten kulüp kendisi hazırlayacak ve Öğrenci Etkinlikleri Koordinasyon Kurulunun onayına sunacaktır).
3 – Denetim Kurulu
a-   Denetleme Kurulu Yönetim Kurulunun dışında iki asıl, bir yedek üyeden oluşur.  Genel Kurul tarafından akademik yılbaşında bir yıl için seçilir.
b-   Denetleme Kurulunun görevi kulübün evraklarını,  saymanlık defterini     ve             demirbaş eşyanın durumunu incelemektir. Masrafların Yönetim Kurulunun kararlarına dayanıp dayanmadığını ve satın alınan eşyanın Maltepe Üniversitesi  Rektörlüğüne kaydettirilmesini kontrol eder. Gerektiğinde Yönetim Kurulunu ikaz  eder, Genel Kurul ve Öğrenci Etkinlikleri Koordinasyon Kuruluna rapor eder.
Madde V – Evraklar:
(Aşağıdaki evrakların her kulüpte bulundurulması ve gerektiğinde Öğrenci Etkinlikleri Koordinasyon Kuruluna getirilmesi zorunludur.)
1 – Üye Kayıt Defteri: Bu defterde üyelerin isimleri, sınıf ve bölümleri, fotoğrafları ve aidatlarını ödedikleri gösterilecektir.
2  –Yönetim Kurulu karar defteri ve Genel Kurul tutanakları
3 – Gelir-gider makbuzları, üye aidat makbuzları karşılığı Üniversiteden alınmamış faturalar, saymanlık defteri    ve ücretleri, gösterilerin bilet satış durumunu, gelir- giderini gösterir evrak.
4 –  Kulübün kurulması için verilmiş demirbaş eşyanın listesi ve bunların demirbaş  numaraları verilir. Bu listenin bir örneği Öğrenci Etkinlikleri Koordinasyon Kuruluna verilir ve Yönetim Kurulu eşyadan kurula karşı sorumludur. Yeni satın alınan eşya en geç 15 gün içinde Üniversite Rektörlüğüne bildirilerek demirbaş eşya numarası alınır ve bu listeye eklenir.
Madde VI
Öğretim yılı sonunda  madde V / 1 – 2 – 3 , yıl sonu etkinlik raporu ve 2009-2010 Kulüp Etkinlik Taslak Programı Öğrenci Etkinlikleri Koordinasyon Kuruluna teslim edilir.
Madde VII
Bu tüzük hükümlerini Maltepe Üniversitesi Rektörlüğü adına Öğrenci Etkinlikleri Koordinasyon Kurulu yürütür