Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi

Birimin Amacı:

Üniversitemizde yükseköğrenim gören engelli öğrencilerin, akademik hayatlarını ve sosyal katılımlarını kolaylaştırmak için gerekli düzenlemeleri yapmaktır.

Birimin Görevleri:

Engelli Öğrenci Birimi, Maltepe Üniversitesinde öğrenim gören engelli öğrencilerin Üniversitedeki hizmetlere ve olanaklara eşit erişimlerini sağlamaya ve gelişimlerini destekleyen bir ortam oluşturmaya yönelik çalışmalar yapar. Bu kapsamda, aşağıdaki faaliyetleri ve gerekli diğer benzer faaliyetleri yürütür.

a) Maltepe Üniversitesinde öğrenim görmeye hak kazanan engelli öğrencileri Üniversiteye ilk kayıt yaptırdıkları sırada saptar.

b)Engelli öğrencilerin öğrenimleri sürecince çeşitli alanlardaki (akademik, idari, fiziksel, psikolojik, sosyal ve barınma) gereksinimlerini saptar. Üniversitenin diğer birimleri veya daire başkanlıkları ile işbirliği içinde ve uygun kaynaklar çerçevesinde, belirlenen gereksinimlerin karşılanması ve güçlüklerin ortadan kaldırılması ya da en aza indirilmesi konusunda yapılması gereken çalışmaları planlar, projeler geliştirir, uygulamayı izler ve değerlendirir.

c) Engelli öğrencisi bulunan Bölümlerdeki/Programlardaki öğretim elemanlarını öğrencinin sınırlılıkları, gereksinim duyduğu fiziksel, akademik ve sosyal destekler hakkında bilgilendirme görevini üstlenir.

ç) Engelli Öğrenci Birimi Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Koordinatörlerinin katılımıyla, Bölüm öğretim üyeleri ve Üniversitenin diğer ilgili birimleri ile işbirliği içinde engelli öğrencilere gereksinim duydukları öğrenme-öğretim desteğinin verilmesi konusunda gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlar. Bu kapsamda, engelli öğrencilere uygun kaynaklar dahilinde gereksinim duydukları ders materyallerinin, araç ve gereçlerin sağlanması konularında gerekli desteği verir.

d) Engellilik alanında bilinç ve duyarlılık düzeyini arttırmak için program ve projeler geliştirir; seminer, konferans ve benzeri faaliyetleri düzenler.

e) Engelli öğrencilerin adil ve doğru biçimde ölçme ve değerlendirmelerinin yapılması için sınavlarda gerekli düzenlemeleri planlar, oluşturur, geliştirir ve onaya sunar. Engelli öğrencilerin engelin doğasından kaynaklanan farklılıklarını dikkate alarak, sınavlarla ilgili süre, mekân, materyal, refakatçi okuyucu sağlanması gibi gerekli destekleri belirler ve düzenlemeleri yapar.

f) Engelli Öğrenci Biriminin görev alanlarına ilişkin bilgilerin bulunduğu, engelli öğrencilere ilişkin hizmetleri içeren; ayrıca bu öğrencilerin gereksinim ve sorunlarını iletmelerine olanak sağlayan bir Web sitesi oluşturur.

g) Birimin yıllık çalışma programını hazırlar ve yürütür; faaliyetler için bütçe ihtiyaçlarını belirleyerek onaya sunar; yıllık faaliyet raporunu hazırlar ve her yıl Kasım ayının sonunda Rektörlüğe sunar.

h) Üniversite yerleşkesinin ve yerleşkede bulunan yapıların ve açık alanların engelli öğrenciler için ulaşılabilir olmasını sağlamak üzere rehberlik yapar.

ı) Maltepe Üniversitesi çalışanlarının, akademik personelin ve öğrencilerin engelli bireylere karşı olumlu, hoşgörülü, sabırlı, anlayışlı ve  çözüm odaklı tutum geliştirmesini teşvik eden etkinlikler düzenler. Bu amaçla Üniversite personelinin ve öğrencilerin bilgi ve duyarlılık düzeyini arttırmaya yönelik seminer, konferans ve benzeri faaliyetler ile bilgilendirici belgeler hazırlar.

i) Engelli öğrencilerin mezuniyetlerinden sonraki yaşamlarını sürdürebilmelerine yardımcı olmak üzere, Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Merkeziyle (MİKAM) işbirliği yaparak, konuya ilişkin bilgilendirici etkinlikler düzenler. 

İlkelerimiz:

-          Gönüllülük

-          İnsan Hakları

-          Gizlilik

-          Erişilebilirlik

-          Sorumluluk

 

Birim Sorumluları

-          Sorumlu Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Betül ÇOTUKSÖKEN

Birim Başkanı

Yrd. Doç. Dr. Neşe ŞAHİN TAŞĞIN

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Sosyal Hizmet Bölümü